Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú Predávajúci uzatvára s Kupujúcim vytvorením Objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v E-shope Predávajúceho. Ak Kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje Predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie Kúpnej zmluvy.

 

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. 

 

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje Kupujúceho.

Osobné údaje Kupujúceho sú v informačnom systéme Predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – prepravnej spoločnosti a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje Kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Pre tento účel Predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa Kupujúceho. Ak Kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže Kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu Predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. 

Kupujúci má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje Kupujúceho sa spracúvajú v e-shope Predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov Kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od Predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú Kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov Kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti Predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude Kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu Predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v E-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o Tovare a službách Predávajúceho).

 

Newsletter - ochrana osobných údajov

 

Prihlásením do newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je JOVALUX, s. r. o., Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana, IČO 44 794 711, Tel. +421 908 624 796, e-mail: info@styl4you.sk. 

 

Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra. 


Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra. 

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. 

Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. 

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom.

Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré návštevník požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Návštevník má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.