Reklamačný poriadok

pre nákup tovaru v internetovom obchode www.styl4you.sk

 

vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie Tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

Tento Reklamačný poriadok je prístupný na stránke internetového obchodu v sekcii VŠETKO O NÁKUPE – Reklamačný poriadok a je platný a účinný odo dňa 01.07.2018 resp. od zverejnenia zmeny.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.styl4you.sk.

 

 Obchodné meno: JOVALUX, s. r. o.

 Sídlo firmy: Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana, Slovenská republika

 Zápis: Obchodný register, Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21701/P

 IČO: 44 794 711

 DIČ: 2022837575

 IČ DPH: Nie sme platcom DPH

 

 Kontaktné údaje predávajúceho:

 Telefón: +421 908 624 796

 E-mail: info@styl4you.sk

 Adresa pre doručenie reklamácie: JOVALUX, s. r. o., Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana alebo reklamacie@styl4you.sk

 

 1. Predávajúci v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“), Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., zákona č. 372/1990 Zb. riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník" alebo „kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNY LIST

 

 1. Záručná doba na nový (nepoužitý) tovar je 24 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov.  Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

 1. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

 1. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

 

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu reklamácie.

 

 1. Pri reklamácií, ktorá je riešená výmenou za nový tovar začína od prevzatia novej veci plynúť nová záručná doba.

 

 1. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu – spotrebiteľovi priložený daňový doklad (faktúra), ak to povaha veci vyžaduje je priložený návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

 

 1. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVANÉHO TOVARU

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na nový (nepoužitý) tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

 1. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany predávajúceho viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

 

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA)

 

 1. Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie - uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

 1. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady veci, o ktorých predávajúci v čase uzatváranie zmluvy vie. Ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže predávajúci výslovne ubezpečil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek vád.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

 

 1. V reklamačnom konaní má spotrebiteľ právo:

 

 1. na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady pri odstrániteľnej vade (chybe)

 

 1. na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí)
 • pri neodstrániteľnej vade (chybe), ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel;

 • ak má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby (vady), pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní;

 • ak sa rovnaká chyba (vada), ktorá bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

 

 1. na primeranú zľavu z ceny veci
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu;

 • ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo ma právo na výmenu výrobku za nový. 

 

 1. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je  predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr 30. kalendárny deň od dátumu uplatnenia reklamácie.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

 1. Kupujúci – spotrebiteľ ma právo na uplatnenie reklamácie v písomnej podobe na adrese predávajúceho:

 

JOVALUX, s. r. o., Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana

alebo

reklamacie@styl4you.sk

 

 1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné:

 

 • predložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúra), prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho;

 • prosíme, aby ste nám posielali tovar čistý (zbavený nečistôt a zodpovedajúci základným pravidlám hygieny);

 • v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

 

 1. Predavajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť Reklamačný protokol (pdf. dokument), alebo vlastnoručnú podpísanú reklamáciu.

 

 1. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. 

 

 1. Za vadu sa nepovažuje:

 

 1. poškodenie výrobku vzniknuté preukázateľne nesprávnym používaním aleboiným nesprávnym konaním užívateľa;

 2. bežné opotrebovanie materiálu;

 3. používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou,

 4. vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia;

 5. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

 6.  nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami;

 7. prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

 

 1. odovzdaním opraveného výrobku;

 2. výmenou výrobku;

 3. vrátením kúpnej ceny výrobku;

 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku;

 5. písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci ma rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

 

 1. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný  o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 kalendárných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

REKLAMÁCIA POŠKODENEJ ZÁSIELKY

 

 1. Pri preberaní tovaru skontrolujte počet balíkov. Ak počet preberaných balíkov nesúhlasí s počtom balíkov uvedených v preberacom protokole, zásielku nepreberajte.

 

 1. Ak je pri preberaní zásielka poškodená alebo obal je viditeľným spôsobom porušený, máte právo zásielku neprevziať alebo spísať s prepravcom Protokol o škode. Ak ste spísali Protokol o škode a zásielku prevzali. Prosím informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr (mailom/ telefonicky), aby sme vzniknutú situáciu mohli začať riešiť. 

 

 1. Ak zistíte poškodenie až po prebratí tovaru, oznámte nám túto skutočnosť čo najskôr e-mailom na reklamacie@styl4you.sk alebo telefonicky +421 908 624 796. A následne Vás budeme kontaktovať.