Obchodné podmienky

pre nákup tovaru v internetovom obchode styl4you.sk

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.styl4you.sk (ďalej aj „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP.

  Tieto VOP sú prístupné na stránke internetového obchodu v sekcii VŠETKO O NÁKUPE - Všeobecné obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 01.07.2018 resp. od zverejnenia zmeny.

 

 1. Predávajúcim je:

 

Obchodné meno: JOVALUX, s. r. o.

Sídlo firmy: Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana, Slovenská republika

Zápis: Obchodný register, Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21701/P

IČO: 44 794 711

DIČ: 2022837575

IČ DPH: Nie sme platcom DPH

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Telefón: +421 908 624 796

E-mail: info@styl4you.sk

Adresa pre doručenie reklamácie: JOVALUX, s. r. o., Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana alebo reklamacie@styl4you.sk

Adresa pre vrátenie tovaru: JOVALUX, s. r. o., Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana

 

Bankové spojenie pre zákazníkov:

Slovenská republika

            Názov banky: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2601450524/8330

IBAN: SK56 8330 0000 0026 0145 0524

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Česká republika

Názov banky: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2601450524/2010

IBAN: CZ45 2010 0000 0026 0145 0524

SWIFT: FIOBCZPP

 

 1. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 051/ 7721 597, fax: 051/ 7721 596 (http://www.soi.sk; http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi). 

 

 

VYMEDZENIE POJMOV

 

Predávajúci znamená spoločnosť JOVALUX, s. r. o., so sídlom Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana, IČO: 44 794 711, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21701/P, e-mail: info@styl4you.sk.

Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.styl4you.sk.

Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená v €. Predávajúci nie je platcom DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva znamená Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

Spotrebiteľská zmluva znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie Tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii VŠETKO O NÁKUPE - Reklamačný poriadok a tiež v časti VIII. týchto VOP.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 270/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení.

 

 

OBJEDNÁVKA - UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1. Objednávky sa uskutočňujú prostredníctvom stránky www.styl4you.sk.

 

 1. Tovar v E-shope je riadne označený názvom a spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach Tovaru. V prípade, ak je Tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach, má Kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť Tovaru pred tým, ako vloží vybraný Tovar do nákupného košíka, resp. pred tým ako uskutoční Objednávku.

 

 1. Ako náhle si Kupujúci vyberie Tovar, vrátane jeho veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, umiestni Tovar do  nákupného košíka tak, že klikne na ikonu „Do košíka“. Takto sa Tovar prenesie do nákupného košíka a následne sa Kupujúcemu zobrazí po kliknutí na ikonu „Košík“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu E-shopu.

 

 1. Následne si Kupujúci vyberie spôsob dopravy (článok VI. VOP) a spôsob platby za objednaný Tovar (článok V. VOP) a doplní svoje doručovacie údaje potrebné pre vystavenie faktúry za objednaný Tovar. Uskutočnenie Objednávky nie je podmienené registráciou Kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Registrácia umožňuje Kupujúcemu okrem iného prehliadať históriu Objednávok, aktuálny stav spracovávania Objednávky a tiež zjednodušené uskutočňovanie ďalších Objednávok.

 

 1. V rámci procesu objednávania Tovaru má Kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom uskutočnenia kontroly a prípadných zmien v Objednávke.

 

 1. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má Kupujúci právo sa pred uskutočnením Objednávky oboznámiť s ich znením kliknutím na odkaz „Oboznámil som sa s podmienkami predaja“.

 

 1. Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s týmto článkom Predávajúcemu. Pre odoslanie Objednávky Predávajúcemu je potrebné, aby Kupujúci po uskutočnení krokov uvedených v tomto článku klikol na ikonu „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Do tejto doby má Kupujúci možnosť Objednávku zrušiť tak, že preruší uskutočňovanie jednotlivých vyššie uvedených krokov vedúcich k objednaniu Tovaru.

 

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho. Potvrdenie Objednávky obsahuje číslo Objednávky a zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy, ktoré si Kupujúci môže prezrieť na odkaze uvedenom v potvrdení.

 

 1. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v Objednávke v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a/alebo s Kúpnou zmluvou.

 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

 

 1. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

 

 

CENOVÉ PODMIENKY

 

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam Tovaru ponúkaného Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného Tovaru. Všetky ceny za Tovar, služby a všetky poplatky v E-shope sú uvádzané v € sú záväzné a konečné. Predávajúci nie je platcom DPH. Ponuka predaja Tovaru a ceny tohto Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

 

 1. Ceny výrobkov nezahŕňajú prepravné náklady a poplatky za doplnkové služby (Dobierka). Tie sú uvedené v článku VI. a V. VOP, v sekcii VŠETKO O NÁKUPE – Možnosti dopravy a platby a v nákupnom košíku ešte pred dokončením Objednávky, kde Kupujúci vidí aj celkovú cenu Objednávky vrátane nákladov na dodanie Tovaru.​

 

 1. Všetky akcie a zľavy na predávaný Tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade ak je akcia viazaná na splnenie určitých podmienok, Kupujúci má právo nakupovať Tovar za akciové ceny až po splnení podmienok akcie.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

 

 1. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v € spôsobom dohodnutým v Objednávke.

 

 1. Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky z nasledujúcich spôsobov zaplatenia Kúpnej ceny:
 • ​Dobierka (platba v hotovosti pri preberaní tovaru od kuriéra): poplatok za dobierku 0,60 EUR Slovenská republika, 1,80 EUR Česká republika.
 • Bezhotovostným prevodom cez Internetbanking na účet Predávajúceho (ďalej ako „účet Predávajúceho“), bez poplatku.​

​​

Slovenská republika

Názov banky: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2601450524/8330
IBAN: SK56 8330 0000 0026 0145 0524
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Česká republika

Názov banky: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2601450524/2010
IBAN: CZ45 2010 0000 0026 0145 0524
SWIFT: FIOBCZPP

 

 1. Pri platbe na Dobierku Kupujúci platí za Objednávku kuriérovi pri prevzatí Tovaru v hotovosti. 

 1. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

 

 1. Pri preberaní Tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí Tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení Tovaru v prípade platby na Dobierku. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením Kúpnej ceny a nákladov na doručenie dostane Kupujúci spolu s doručenou zásielkou.

 

 

DODACIE PODMIENKY

 

 1. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej a Českej republiky.

 

 1. Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o., cena za prepravné náklady je:
 • Slovenská republika - 3,10 EUR
 • Česká republika - 5,00 EUR
 • Pre Objednávky nad 80,00 EUR - doprava zdarma

 

 1. Dodacia lehota objednaného Tovaru je 7 pracovných dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. 

 

 1. Kupujúci je informovaný o zaslaní Tovaru prostredníctvom e-mailu.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa a) Tovary objednané kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po úplnom zaplatení celej Kúpnej ceny za Tovar.

 

 

VRÁTENIE TOVARU - PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. 

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim – Spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa a) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

 

 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe na adresu – JOVALUX, s. r. o., Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana alebo na inom trvalom nosiči (e-mailom na info@styl4you.sk), prípadne odoslaním vyplneného formulára – FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

 

 1. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti najneskôr do 14 dní Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako Kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

 

 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru a aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 1. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 1. Kupujúci má po doručení Tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však Tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti Tovaru by mal spotrebiteľ s Tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od Kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s Tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal Kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a Tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. 

 

 

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

 

 1. Na dodávaný nový Tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

                                                                                                          

 1. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže užívať Tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

 

 1. Ku každému Tovaru je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený daňový doklad (faktúra), ak to povaha veci vyžaduje je priložený návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim – Spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Reklamácia chýb Tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi Reklamačným poriadkom, ktorý je umiestnený na stránke www.styl4you.sk v sekcii VŠETKO O NÁKUPE - Reklamačný poriadok a je súčasťou týchto VOP.

 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: reklamacie@styl4you.sk, alebo písomne na adrese: JOVALUX, s. r. o., Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

 

 1. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Zoznam subjektov ARS zverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľom informačného systému je:

Obchodné meno: JOVALUX, s. r. o.

Sídlo firmy: Krajná Bystrá 40, 090 05 Krajná Poľana, Slovenská republika

Zápis: Obchodný register, Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 21701/P

IČO: 44 794 711

DIČ: 2022837575

IČ DPH: Nie sme platcom DPH

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú Predávajúci uzatvára s Kupujúcim vytvorením Objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v E-shope Predávajúceho. Ak Kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje Predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie Kúpnej zmluvy.

 

 1. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. 

 

 1. Predávajúci spracúva bežné osobné údaje Kupujúceho.

 

 1. Osobné údaje Kupujúceho sú v informačnom systéme Predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

 

 1. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

 

 1. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – prepravnej spoločnosti a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

 

 1. Osobné údaje Kupujúceho sa nezverejňujú.

 

 1. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Pre tento účel Predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa Kupujúceho. Ak Kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže Kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu Predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. 

 

 1. Kupujúci má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje Kupujúceho sa spracúvajú v e-shope Predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 1. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov Kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

 

 1. Kupujúci môže od Predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú Kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov Kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti Predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude Kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

 

 1. Kupujúci má právo, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

 

 1. Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

 1. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu Predávajúceho.

 

 1. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

 1. Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v E-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o Tovare a službách Predávajúceho).

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky uverejnené na www.styl4you.sk nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 1. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

 

 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

 1. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.